• Gedragsregels gelden in meer of mindere mate voor bepaalde doelgroepen. Immers, voor ouders gelden andere regels dan voor jeugdleden. Hierdoor krijgt elke groep eigen verantwoordelijkheden, waar ze ook op aangesproken kunnen worden.

  • Wij onderscheiden specifieke gedragsregels voor:
   • Spelers
   • Ouders/verzorger
   • Trainers/leiders
   • Bestuurders
   • Scheidsrechters/wedstrijdleiders
   • Toeschouwers
   • Vrijwilligers
   • Alcohol, tabak en drugs
   • Sancties

   

  Spelers

  • Speel met respect voor jezelf, je teamgenoten, je tegenstanders en het publiek;
  • Speel volgens de bekende of afgesproken wedstrijdregels;
  • Vind eerlijk en prettig spelen belangrijk en presteer zo goed mogelijk binnen jouw eigen mogelijkheden;
  • Accepteer de beslissingen van de scheidsrechter en assistent scheidsrechter;
  • Beinvloed de scheidsrechter niet door onbehoorlijke taal of agressieve gebaren en woorden;
  • Laat je niet ontmoedigen door een nederlaag;
  • Feliciteer de tegenstander met het behaalde succes als je zelf verliezer bent;
  • Eventuele onsportiviteit van de tegenstander is nooit een reden om zelf onsportief te zijn Spreek je medespelers gerust aan op onsportief of onplezierig gedrag;
  • Heb de moed om je eigen fouten of tekortkomingen met anderen te bespreken
  • Respecteer het werk van diegenen die ervoor zorgen dat je kunt trainen en wedstrijden kunt spelen. Dit is namelijk niet zo vanzelfsprekend!
  • Kom afspraken in clubverband na; doe mee aan acties en evenementen;
  • Gedraag je sportief in en buiten het veld;
  • Laat kleedkamer en clubhuis schoon achter; een daartoe door leider of trainer aangewezen verenigingslid draagt bij toerbeurt zorg voor het ordentelijk achterlaten van de door hem/haar en zijn/haar teamgenoten gebruikte kleedkamer (ook bij uitwedstrijden) en de gebruikte spelmaterialen;
  • Douche na de training en na een wedstrijd, tenzij met redenen ontheffing is verleend;
  • Train altijd en meld je af bij verhindering;
  • Doe naar vermogen vrijwilligerswerk;

  Ouders/verzorgers

  Ouders/verzorgers zijn juist bij jeugdspelers het belangrijkste voorbeeld. Hoe beter ouders zich aan afspraken over gedrag houden, hoe groter de kans dat kinderen dit nu en later ook zullen doen. Daarom staan hieronder een aantal afspraken die van toepassing zijn voor ouders/verzorgers van jeugdleden:

  • Forceer een kind dat geen interesse toont nooit om deel te nemen aan een sport;
  • Bedenk dat kinderen sporten voor hun plezier en niet voor het uwe;
  • Moedig uw kind altijd aan om volgens de regels te spelen;
  • Steun een kind en geef het geen negatieve kritiek als het een fout heeft gemaakt of een wedstrijd heeft verloren;
  • Val een beslissing van de scheidsrechter/wedstrijdleider niet af en trek nooit de integriteit van deze personen in twijfel;
  • Ondersteun alle pogingen om verbaal-en fysiek geweld tijdens sportactiviteiten te voorkomen;
  • Erken de waarden en het belang van functionarissen en vrijwilligers binnen de vereniging. Zij geven hun tijd en kennis om het sporten van uw kind mogelijk te maken;
  • Alle gedragsregels van anderen zijn uiteraard ook op de ouder/verzorger van toepassing;
  • Blijf tijdens de wedstrijd buiten het speelveld;
  • Geef het goede voorbeeld door respect te hebben voor iedereen op en om het veld dus discrimineren, schelden, grof taalgebruik, irriteren of kwetsen van wie dan ook, kan niet;
  • Besef dat trainers en leiders van de v.v. Alteveer de gang van zaken rond een team bepalen;
  • Bespreek kritiek, op- of aanmerkingen op de begeleiding of de organisatie met de teambegeleiding; komt u er samen niet uit, neem dan contact op met een van de kaderleden of het bestuurslid voetbaltechnische zaken junioren.
  • Zorg er voor dat uw zoon/dochter op tijd aanwezig is voor training en wedstrijd;
  • Zie er op toe dat uw zoon/dochter zich op tijd afmeldt voor een training of wedstrijd;
  • Controleert (bij jonge spelers) of alle voetbalbenodigdheden in de tas zitten: kleding, schoenen, douchespullen;
  • Stimuleer uw kinderen tot meedoen;
  • Leer uw kinderen de clubregels;
  • Toon betrokkenheid bij uw kind door zijn/haar beste (team)supporter te zijn

  (jeugd-)Trainers/Leiders

  • Wees redelijk in uw eisen t.a.v. de tijd, de energie en het enthousiasme van jeugdige spelers;
  • Gun alle spelers bij benadering dezelfde speeltijd;
  • Bedenk dat jongeren ook andere interesses hebben;
  • Leer uw spelers dat spelregels afspraken zijn die voor iedereen gelden;
  • Bedenk dat jongeren voor hun plezier spelen en iets willen leren
  • Gebruik passend taalgebruik en maak kinderen niet belachelijk bij fouten of verlies van een wedstrijd
  • Winnen en verliezen zijn onderdeel van het spel
  • Zorg voor deugdelijk en veilig materiaal
  • Ontwikkel respect voor medespelers, tegenstanders, ouders, assistent scheidsrechter en scheidsrechter
  • Blijf op de hoogte van de beginselen van goede, en bij kinderen passende, training
  • Houd jezelf aan de geldende gedragsregels (voorbeeldfunctie);
  • Accepteer geen discriminatie, schelden, grof taalgebruik, treiteren, pesten, irriteren of kwetsen van wie dan ook;
  • Gebruik tijdens het uitvoeren van je functie geen alcohol en rook niet;
  • Wees op tijd aanwezig voor uit- en thuiswedstrijden;
  • Rapporteer wangedrag of andere problemen aan de verantwoordelijke bestuurder en indien van toepassing aan de ouders;
  • Controleer bij uit- en thuiswedstrijden of de aangewezen spelers de kleedkamers goed hebben schoongemaakt (thuis ook van de tegenstander);
  • Zorg voor toezicht in kleedkamer zowel bij uit- als thuiswedstrijden totdat alle spelers gereed zijn;
  • Ontvang de leider(s) van de tegenpartij en de scheidsrechter;
  • Onthoud je van onzedelijk gedrag;

  Bestuurders  

  • Voer beleid dat gericht is op sportieve/fairplay binnen uw vereniging en houdt toezicht op een correcte en consequente naleving door betrokkenen;
  • Evalueer het beleid periodiek en stuur waar nodig is bij;
  • Stel kaderleden in de gelegenheid om zichzelf verder te ontwikkelen op gebied van coaching, wedstrijdbegeleiding, wedstrijdleiding etc;
  • Zorg ervoor dat ouders, trainers, sponsors, deelnemers, vrijwilligers, etc. zich bewust zijn van hun invloed en verantwoordelijkheid m.b.t. fairplay in sport en spel;

  Scheidsrechters/wedstrijden

  • Pas regels toe volgens de KNVB richtlijnen en beoordeel ze op niveau en kwaliteit van de wedstrijd;
  • Zorg ervoor dat het plezier in het spel niet verloren gaat door veel en onnodig in te grijpen;
  • Geen woorden maar daden. Uw eigen gedrag dient te allen tijde sportief te zijn;
  • Wees beslist, objectief en beleefd bij het constateren van fouten;
  • Beoordeel opzettelijk, goed getimed “foulplay” als onsportief;

  Toeschouwers

  • Bedenk dat de jeugd voor haar plezier deelneemt aan georganiseerde sportbeoefening. De jeugd doet dit niet voor uw vermaak, noch zijn de sporters miniprofsporters;
  • Gedraag u op uw best. Vermijd het gebruik van grof, beledigend en/of andersoortig incorrect taalgebruik aan het adres van spelers, trainers, leiders, scheidsrechters etc;
  • Toon enthousiasme over goed spel van zowel uw eigen team als het gast team;
  • Toon respect voor de tegenpartij. Zonder hen zou er geen wedstrijd zijn;
  • Maak sporters nooit belachelijk bij fouten of verlies van een wedstrijd;
  • Veroordeel elk gebruik van geweld;
  • Respecteer en accepteer beslissingen van scheidsrechters/wedstrijdleiders;
  • Loop rond het veld als je naar de andere kant moet/wilt, velden zijn geen oversteekplaats, maar zijn om op te voetballen;
  • Blijf achter de hekken / reclameborden tijdens een wedstrijd;
  • Discrimineer niet, scheld niet, gebruik geen grove taal, treiter en pest niet;
  • Accepteer zonder tegenspreken het gezag van de scheidsrechter, de leiding van het team, van bestuursleden en/of kaderleden;

  Vrijwilligers

  • U speelt een belangrijke rol bij het toepassen van de gedragsregels;
  • Zie er op toe dat de ruimtes die gebruikt worden tijdens de activiteiten netjes en
  • schoon worden achtergelaten;
  • Neem met de (jeugd)leider contact op of indien mogelijk met een vertegenwoordiger van het bestuur bij constatering van wangedrag, overtredingen van de gedragsregels e.d.;
  • Geef het goede voorbeeld en gedraag je te allen tijde sportief;
  • Heb respect voor anderen;
  • Maak geen opzettelijke verbale of non-verbale beledigingen naar anderen, kwets niemand opzettelijk;
  • Wees zuinig op kleding en materialen van de V.V. Alteveer;

   

  Hanteer goede omgangsvormen en draag deze uit!

  Alcohol, tabak en drugs

  Het geven van het goede voorbeeld door volwassenen is van groot belang. Omdat het voorbeeld niet alleen volwassenen betreft, maar in heel veel gevallen juist jonge kinderen, worden onderstaande zaken apart benoemd:
  • Alcohol en tabak zijn middelen die onze gezondheid schaden. Gebruik ze met mate en zeker niet op het veld of in de kleedkamers. Wees er van bewust dat het gebruik van alcohol en tabak in het bijzijn van jeugd een slecht voorbeeld is voor de kinderen.
  • Het is ten strengste verboden te roken in de kleedkamers.
  • Drugsbezit en drugsgebruik in en om het sportveld is niet toegestaan en zal direct leiden tot een veld/complex verbod; dit geldt eveneens voor wapens.

  Discriminatie, schelden, grof taalgebruik, treiteren, pesten, irriteren of kwetsen van wie dan ook wordt niet geaccepteerd en kunnen aanleiding zijn voor sancties.

  Sancties

  Overtredingen van de gedragsregels kunnen leiden tot sancties. Een gedragscode met regels is bedoeld om te worden toegepast. Het bestuur van de V.V. Alteveer gaat er van uit dat iedereen zich volgens de regels gedraagt, helaas komen overtredingen toch regelmatig voor.
  Afhankelijk van de ernst van de overtreding zal het bestuur / de leiding passende maatregelen nemen, teneinde de overtreder te corrigeren. Sancties worden naar omstandigheden en afhankelijk van de leeftijd van betrokkene opgelegd.
  Elke strafmaatregel zoals, een berisping, niet-spelen, opvoedkundige maatregel, naar huis sturen, wordt door de leiding gemotiveerd en zo spoedig mogelijk afgehandeld. In ernstige gevallen wordt het bestuur ingelicht en zal de strafmaatregel in overleg met de leiding worden opgelegd. Bij diefstal en (ernstig) vandalisme wordt aangifte gedaan bij de politie.